Treća gimnazija Sarajevo

Vannastavne aktivnosti

Sekcije

Osim redovnog odvijanja nastave i redovnog edukacijskog programa, veliku ulogu u razvoju učenika igraju i vannastavne aktivnosti. Veoma je bitno da učenici što prije otkriju svoje strasti i talente, čak i one za koje možda i nisu znali da ih posjeduju, te da na njima rade i napreduju. Kako za učenike, tako vannastavne aktivnosti imaju veliki značaj i za obrazovne ustanove, koje zahvaljujući našim učenicima i njihovom napornom radu, dobivaju novi sjaj. Treća gimnazija učenicima daje priliku da budu dio bilo koje od brojnih sekcija i klubova, tako da svaki učenik može pronaći nešto za sebe.

Naziv sekcije / klubaVoditelji sekcija / klubovaBroj časovaRazrediTermin održavanja
Dramska sekcija Senada Turajlić, prof.18I - IVPetak, 19.00 - 20.00
Recitatorska sekcija Elma Mašnić Šikalo, prof.17II i IVSrijeda, 17.00 - 18.00
Novinarsko - fotografska sekcijaAzra Kazija, prof.35I - IVTermini u dogovoru s nastavnicom
Hor i orkestarAida Kamenica, prof.70I - IVSubota (svaka druga) 10.00 - 12. 00
Likovna sekcijaJosip Kovačević, prof.35I - IVSubota (svaka druga) 10.00 - 12. 00
Odbojkaška sekcija (M i Ž)Zinaida Fejzić, prof.70I - IVSrijeda 18.00 - 18.45 (I smjena) 18.30 - 19.15 (II smjena)
Košarkaška sekcija (M i Ž)Adem Bajrić, prof.35I - IVPonedjeljak, (svaki drugi) 17.40 - 19.15
Sportske sekcije (stoni tenis, šah, fudbal)Adem Bajrić, prof.35I - IVTermini u dogovoru s nastavnikom
Plesna sekcijaSuada Krezić, prof.35I - IVSrijeda, 18.00 - 19.00
Prva pomoćSead Redžić, prof.35I - IVPetak (svaki drugi) 14.55 - 16.45
CIVITAS Alma Ahmethodžić, prof.35III Četvrtak,11.35 - 12.20 Petak, 10.30 - 11.15
Religijska sekcijaEsada Grabus, prof.35I - IVSrijeda 10.45 -11.30 (I smjena) Četvrtak 16. 50 – 17.35 (II smjena) Ostali termini u dogovoru s nastavnikom
Planinarsko - geografska sekcijaAbid Zukić, prof.35I i IIPetak, 14.00 - 14.55
Informatička sekcija- Računarska grafika Švraka Din, pripravnik35I i IV Subota (svaka druga) 10.00 - 12.00
STEM sekcijaEdina Hodžić, prof. i Alma Gibović, prof.35I - IVČetvrtak, 14.00 - 14.45 (II smjena) Četvrtak, 12. 25 - 13.10 (I smjena)
Sekcija engleskog jezikaEdina Lokvančić, prof.35I i IIČetvrtak, 14.00 - 14.55
English Creative Club Sanja Salihović, prof.35I - IVPonedjeljak, 11.35 - 12.25 Utorak, 13.15 - 14.00 Srijeda, 16.00 - 16.50
Klub kritičkog mišljenja i debate Đuldina Kurtović, prof.35III i IVUtorak, 14.05 - 14.50
Klub njemačkog jezikaMirha Fejzić, prof.35II - IIIPonedjeljak, 18.30 - 19.15
Klub njemačkog jezikaDžemilamna Džananović, prof. i Amela Zukić Huseinović, prof.35I i IVTerimini u dogovoru s nastavnicama
Klub fizkeAmina Hrvat, prof. i Erna Mujić, prof.70II Srijeda, 14.00 - 14.50 i Ponedjeljak, 14.55 - 15.40 ( II raz. I smjena) Srijeda, 12.25 - 13.10 Ponedjeljak, 11.35 - 12. 20 (II raz. II smjena)
Klub fizikeMevludin Maličević, prof. i Amina Hrvat, prof.35ISrijeda, 14.05 - 14.50 ( I raz. I smjena) Srijeda, 12.25 - 13.10 (I raz. II smjena)
Klub matematikeSelma Mešić, prof.35IIPetak (svaki drugi) 11.35 - 13.10 (II raz. II smjena)
Klub matematikeMirzeta Sofić - Maličević, prof.35IPetak, 10.45 - 12.20 ( I raz. II smjena)

Dodatna nastava

Bitno je istaći i to da će naši učenici koji gaje skolonosti ka određenim naukama i u njima pokazuju izuzetnu nadarenost, u našoj školi pronaći odgovarajuću dodatnu nastavu na kojoj mogu da napreduju više nego na redovnoj nastavi. Rezultati rada su itekako vidljivi jer naši učenici redovno ostvaruju zapažene rezultate na takmičenjima iz raznih predmeta.

R.b.Dodatna nastavaVoditelji dodatne nastaveBroj časovaRazrediTermin održavanja
1.MatematikaAida Burak, prof. i Sanja Vasilić, prof.35III i IVSrijeda, 11.35 - 12.20 (IV raz. II smjena i III raz. I smjena)
2.FizikaMevludin Maličević, prof35IIIPonedjeljak, 14:55 - 15:40 (I smjena) i 11.35 - 12.20 (II smjena
3.InformatikaMehrudina Jašić, prof35I-IVSrijeda, 12.25 - 14.00 (I smjena) i 13.15 - 14.50 (II smjena
4.HemijaMelisa Tvrtković, prof.17IVTermini u dogovoru s nastavnicom
5.Engleski jezikVlasta Bogradnović, prof.35IIISrijeda, 16.00 - 17.30

Projekti

Osim sekcija i dodatne nastave, naša škola je poznata i po velikom broj projekata koje podržava u velikoj mjeri, pogotovo ako su pokrenuti učeničkom inicijativom. Projekti su također jedan bitan dio u razvoju svakog učenika i pokazatelj su njihovog velikog truda, organizacije, sposobnosti i vještina, te smo na njih jako ponosni i u tome imaju našu punu podršku.

Izvještaj o realiziranim projektima – školska 2021/22. godina

 

U toku I i II polugodišta uspješno su organizirani i provedeni brojni projekti na nivou škole i na nivou odjeljenja u okviru nastave i slobodnih učeničkih aktivnosti.

Nastavak započetnih projekata

Projekt TABLA se realizira u saradnji sa NVO Save the Childern, USAID-om i Ministarstvom za odgoj i obrazovanje KS.

Nakon uspješno provedenog STEM projekta naša škola je prepoznata i odabrana od strane MONKS-a za implentaciju ovog projekta. Projekt TABLA je nastavak inicijativa započetih i provedenih u okviru unapređenja i izmjena NPP-a za jezičko-komunikacijsko i matematičko područje zasnovano na ishodima učenja, te poznatog ENABLE BiH projekta za unapređenje nastavničkih kompetencija. Kao takav, projekt TABLA predsatvlja dodatno ulaganje u efikasnost obrazovanja u BiH i realizovat će se u 100 pilot škola u periodu od 2020. do 2024. godine.

U prethodne dvije godine uspješno smo proveli STEM projekt, a od ove školske godine isti će biti proširen za Art komponentu pa postaje STEAM, a posebna pažnja biti će posvećena razvoju kompetencija – 4Cs /4k (kritičko mišljenje, kreativnost, komunikacije i kolaboracija). To znači da će projekat TABLA koristiti i dalje razvijati temelje i prakse postavljene STEM projektom.

U realizaciji projekta TABLA planirana je saradnja sa mentorima, nastavnicima kao i direktorima svih model škola iz projekta ENABLE BiH tokom maja-juna 2021. godine. A nastavak primjene u nastavi je bio realiziran od II polugodišta šk. 2021/2022. god. te tokom šk. 2022/2023. i 2023/2024. god.

U prvoj polovini 2021. god. realizirane su sljedeće aktivnosti:

· Odabran je koordinator projekta u našoj školi je prof. Mevludin Maličević u saradnji sa direktoricom.

· Opremljen je još jedan kabinet za izvođenje savremene STEAM nastave (kabinet C001)

· Nastavak realizacije započetih projektnih aktivnosti vezanih za projekt TABLA, ogovorne osobe i školski koordinatori su bili prof. Alisa Ramić i prof. Mevludin Maličević uz podršku direktorice Amre Čolić. U II polug. reliziralo se sljedeće: održana je edukacija za 26 nastavnika naše škole tokom januara, 2022. s ciljem obučavanja u pripremanju, organiziranju i realizaciji nastavnih časova kao i realizacije 1 projekta učenika.

Od juna do decembra 2021. god. realizirano je sljedeće:

· Održane su edukacije za trenere – mentore (16-dnevna obuka) koji će zatim vršiti eduakciju svih nastavnika koji su odabrani iz svojih škola da sudjeluju u projektu TABLA

· Naši prof. Alisa Ramić i prof. Mevludin Maličević su uspješno završili obuku i postali treneri

· Odabrali smo 26 nastavnika naše škole koji su se educirali za pripremanje i realiziranje nastave, časova i te učeničkih projekata.

Održano je jedno edukatvno predavanje kao uvod u STEAM metodologiju našim nastavnicima koje su obavili prof. Ramić i prof. Maličević. Grupa naših nastavnika dobila je informacije i upoznata je sa metodologijom i metodikom rada u projetktu TABLA kroz kolektivno stručno usavršavanje.

Od januara do juna 2022. god. realizirano je sljedeće:

· Realizirana je edukacija nastavnika za realizaciju nastave po STEAM metodologiji za 26 nastavnika naše škole.

· U godišnje NPP uvrštene su nastavne jedince koje će odabrani nastavnici realizirati po SEAM metodologiji (najmanje 2 časa tokom II polugodišta).

· Održana je edukacija za direktore škola uključenih u projekt TABLA, a naša škola je bila domaćin, ovom aktivnosti koordinirala je direktorica.

· Svaki nastavnik je održao najmanje po 2 časa redovne nastave, 1 projekt – vannastane aktivnosti s učenicima, u skladu sa STEAM metodologijom. Projektnim časovima prisustvovali su nastavnici međusobno, direktorica, zamjenica i pedagog.

· Direktorica je imala više sastanaka sa timom MOO i Save the Childerena i USAIDA-a s ciljem pripremanja i oganizcje za provedbu cijelog projekta.

 

Centar za izvrsnost i liderstvo – pokrenut s ciljem identifikacije i praćenja nadarenih učenika škole i pružanja dodatne podrške učenicima kako bi imali pristup potencijalnim donatorima, stipendiranjima i edukacijama. Učenici će uz podršku PP službe izrađivati elektronski lični portfolio, te će se na nivou škole formairati baza podatka o perspektivnim i nadarenim učenicima, koji će se pratiti i nakon završetka naše gimnazije. Na inicijativu direktorce, Senade Salihović formiran je Savjetodavni odbor od 5 osoba, koji će podržavati i pratiti učenike, davati preporuke i usmjeravati učenike u njihovm razvoju karijere, poduzetništva i akademskog razvoja. Tokom II polugodišta u saradnji sa Savjetodavnim odborom Škole izrađeni su novi kriteriji za bodovanje, donesen je novi Pravilnik, objavljen Javni konkurs za prijave i takmičenje učenka za ovu školsku godinu u maju, te je izvršeno bodovanje, intervjui i odabir / izbor 10 najboljih učenika. Koordinatorica školskog projekta je bila prof. Merima Pašalić.

 

– „Kvalitetno obrazovanje za sve“ je projekt započet krajem 2019. godine kada smo odabrani u Mrežu škola BiH, učesnica na projektu Vijeća Evrope. Cilj projekta je razvijanje demokratske kulture u školama zasnovane na načelima demokratskih ljudskih prava, aktivnog i odgovornog učešća mladih, poštovanju i zaštiti različitosti. Cilj je da učenici postanu aktivni i kompetentni pojedinci, sposobni za kritičko i inovativno razmišljanje, te da postanu aktivni građani u raznolikom BiH društvu.

U periodu august – decembar, 2021. realizirane su sve predviđene projektne aktivnosti:

· Edukacija za nastavnike Projektnog tima iz oblasti Demokratskih kompetencija i to:

Škola za kritičko mišljenje

Servisno učenje

Kooperativno učenje

Ljetnja škola za demokratske kompetencije

· Ostvarene su saradnje sa 3 NVO koje su uključene u projekt: MIOS Tuzla, UWC Mostar i Step by Step Sarajevo

· Pripremljena i izvedena zajednička predstava učenika naše škole sa 3 partnerske škole iz BiH, a učešće je u predstavi su imali učenici Dramske sekcije s prof. Amilom Huseinbašić. Naša škola je bila domaćin, te je pedagog koordirala ovim trodnevnim aktivnostima

· Održano je više online regionalnih radionica za grupe učenika na temu očuvanja i prmicanja demokratskih kompetencija među maldima

· Donirana je tehnička oprema školi od strane Ureda Vijeća Evrope u BiH u jan. 2022.

· Formiran je Klub kritičkog mišljenja Treće gimnazije u saradnji sa NVO Step by step, u periodu februar – maj, 2022. održavane su radionice kritičkog mišljenja jedanput sedmično koje je održavala prof. Sedžida Hadžić

· U augustu, 2022. god. III ljetnjom školom demokratskih kompetencija za učenike i nastavnike u Konjicu u potpunosti završen trogodišnji projekt na nivou BiH u saradnji sa Uredom Vijeća Evrope u BiH.

 

ETOS inicijativa se provodi od 2019. šk. god. u saradnji s TPO fondacijom s ciljem dobijanja međunarodnog certifikata ETOS škole, s ciljem promicanja i izgradnje vrijednosti: Etičnost, Tolerancija, Odgovornost i Saradnja. Radi se trogodišnjem procesu certicifiranja škole i u toku prošle i ove šk. god. urađene su brojne aktivnosti s učenicima u okviru nastavnih i vannastavnih oblika rada

(radionice, predavanja, drbate, te obilježavanja značajnih datuma). – koordinator na nivou škole bila je prof. Sedžida Hadžić.

Školski projekti:

Društveno korisno učenje – realizirane su edukacije učenika o DKU za učenike I i II razreda, 12 odjeljenja (oktobar – decembar, 2021.) – voditelj projeka je Hasija Dedović, pedagog, a aktivnosti edukacije učenika provodila je zajedno sa predsjednicima odjeljenja IV razreda. Učenicima I i II razreda su date upute i načini realiziranja ovih aktivnosti, te su im podjeljenji materijali za evidenciju DKU sati, kao i Priručnik o DKU u elektronskoj formi. Cilj projekta je aktivno učešće učenika u različitm aktivnostima humantarnog, ekološkog, eduaktivnog, umjetničkog karaktera, volontiranja i sl. Učenici III i IV razreda su nastavili provoditi svoje aktivnosti u grupama ili individualno, u školi i lokalnoj zajednici u skladu sa svojim sklonostima i interesima.

DSD ispiti – organizacija, realizacija i komisije prof. Džemilamna Džananović, prof. Amela Zukić Huseinović i prof. Mirha Frejzić

DSD II ispti: 9 učenika IV-1 pristupilo ispitima DSD II. Polaganje pismenih ispita održano je 24.11.2021. i polaganje usmenih ispita održano je 22.11.2021.

9 učenika je uspješno položilo ispite, od toga 2 učenice na B2 nivou i 7 učenica na C1 nivou.

– DSD ispiti I za učenike II razreda (učenici II-4, II-6 i grupa II-1), pismeni ispiti održani 9.3. 2022. i usmeni 5. – 7. 4. 2022. god.

26. decembarski dani kulture (novembar – decembar 2021.) Takmičarske revije održane 2. 12. za II i IV razrede i 3. 12. 2021. za I i III razrede – za organiziranje, program i takmičenja odgovorne osobe su bile pedagog, Hasija Dedović i psiholog, Merima Pašalić

Govorničke radionice održavale su se jedanput sedmično u novembru i decembru 2021. Održano je osam radionica na kojima su učestvovali učenici III i IV razreda, od petero do Ciljevi radionica su: unaprijediti prezentacijske vještine, savladati strah od javnog nastupa, naučiti efikasne alate i trikove kako izlaganje pred drugima učiniti jasnim, snažnim i uvjerljivimivim. Voditeljice projekta: prof. Dženana Nezirević (Treća gimnazija) i mr. sc. Aida Kršo (Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu)

Saradnja i zajedničke aktivnosti učenika naše škole sa učenicima češko-engleske gimnazije iz Budweisa u Češkoj. Završena je prva faza razmjene video klipova sa ciljem predstavljanja i upoznavanja učenika naše škole i gimnazije iz Budweisa. Tokom raspusta se planira stupanje u kontakt sa pojedinačnim učenicima i zajednički rad u heterogenim grupama na odabranoj temi. Voditeljica projektnih aktivnosti je prof. Šejla Brkić Delalić i učenici III-6 (jezičko izborno područje).

Finansijska pismenost i upravljanje ličnim finansijama realiziran od februara do aprila, 2022. god. (eduakcija učenika – vršnjačkih edukatora i nastavnika – edukatora) u saradnji sa Centralnom bankom BIH – prof. Mirzeta Sofić Maličević

Oslikavanje murala „Čarobna šuma“ – projekt započet u dec. 2021. u saradnji sa Udruženjem „Ruke“ u okviru ekološkog projekta Lets Do It. Oslikan je grafitnim bojama zid iznad školskog ulaza u periodu 18. – 20. 4. 2022. kao i sadanja drveća u školskom dvorištu, te svečano otovorenje dana 20. 4. 2022.

Dan otvorenih vrata „Naših ruku djela“ (pripreme tokom aprila i realizacija 7. 5. 2022.) uz sudjelovanje svih odjeljenja škole, na Školskom bazaru, kulturno-umjetničkom i sportskom programu, te programu za učenike osnovnih škola.

Mirovno obazovanje u saradnji sa CRS-om uz pordšku USAID-a, tokom aprila i maja, 2022. održano više predavanja i radionica sa učenicima I i II razreda – prof. Sanida Nuhanović

Centar za izvrsnost i liderstvo Treće Matursko veče (pripreme tokom aprila i realizacija 18. 5. 2022.) – Merima Pašalić, psiholog

Sajam srednjih škola KS ponovo pokrenut u cilju pormocije i prestavljanja srednjih škola javnosti u saradnji sa Ministarstvom za odgoj i obrazovanje, direkrorica Amra Čolić je bila u organizacionom

odboru, a piripreme i organizaciju za predstavljanje škole vodila je Meliha Salihović, zamjenica direktorice u saradnji sa profesorima: Alisom Ramić, Edinom Hodžić, Sanidom Nuhanović, Muhamedom Gušićem i Mirhom Fejzić.

Projekt „Zbog tebe, zbog nas! – edukativno prevenitvni program očuvanja mentalnog zdravlja učenika i prevencije suicida kod mladih, realizirano 6 radionica tokom maja i juna, sa grupom učenika I razreda, – projekt realiziran u saradnji sa Centrima za mentalno zdravlje KS, a radionice organizirala i provela pedagog Hasija Dedović

Eko projekt sakupljanja starog paprira u periodu mart- april na nivou škole inicijatori i organizatori projetkta bili su učenici I-2 i IV-1 sa prof. Šejlom Brkić Delalić

Muzej Treće gimnazije – etabliranje školskog muzeja – inicijativa započeta u I polug. te nastavljena tokom II polug. (pripremanje i istraživanje, prikupljanje muzejske građe i sl.) – prof. Abid Zukić i Amra Čolić, direktorica

Obnova sportskih terena u saradnji sa Općinom Novo Sarajevo, obavljene pripremne aktivnosti za obnovu sportskog igrališta – prof. Suada Krezić i Amra Čolić, direktorica

Organizacija kantonalnog takmičenja iz odbojke – učenici naše škole i prof. Suada Krezić, te Zinaida Fejzić su organizirale i bile odogovorne osobe za provedbu višednevnog takmičenja.

Projekt razmjene učenika Treće gimnazije sa učenicima češko-engleske gimnazije iz Budweisa u Češkoj. Nastavak započetih aktivnosti kroz realizaciju zajedničkih online časova sa učenicima III-6 (jezičko izborno područje). Izršene pripreme za prijem i posjetu učenika našoj školi, odabrani učenici/porodice koje će ugostiti učenike iz Češke, osmišljenje zajedničke edukativne i zabavne aktivnosti u periodu posjete od 6. 6. do 12. 6. 2022.- prof. Šejla Brkić Delalić i prof. Džemilamna Džananović

Projekti u nastavi:

Iz njemačkog jezika

Prof. Amela Zukić Huseinović

U okviru tematske cjeline „Mitmachen“ učenicima je ponuđena mogućnost da snime svoj video o njemačkim izumima i predstave ga kratko u odjeljenju. U okviru cjeline „Essen“ su učenici predstavljali svoj recept, sa svim sastojcima i korake potrebne za pripremanje tog recepta. Neki su to radili u vidu plakata, neki u okviru prezentacije. Neki od recepata su postavljeni na zid datog odjeljenja. učenici II razreda, nacionalni program (novembar – decembar, 2021.)

Mini projekti „Savjeti za uštedu u domaćinstvu“/ Grüne Tipps im Haushalt sa učenicima II raz. DSD program (februar, 2022.)

Prof. Džemilamna Džananović

Realizirane su i obrađene sljedeći mini-projekti: Komunikacija/Mediji, Online komunikacija, Strani jezici i višejezičnost i Interpretacija grafike i dijagrama. U okviru projektnih zadataka učenici dobiju priliku da u manjim grupama obrade na kreativan i njima odgovarajući način aktuelne teme i simuliraju autentične komunikativne situacije u kojima primjenjuju znanja iz njemačkog jezika. – učenici III razreda, nacionalni program (septembar – decembar, 2021.)

Novogodišnja čestitika gimnazijalcima – učenici su smimili novogodišnju čestitku sa odabranim porukama i lijepim željama na njemačkom jeziku, te objavili video na školskim društvenim mrežama i proslijedili profesorima njemačkog jezika sarajevskih gimnazija – učenici II-4 i II-6, DSD program (decembar, 2021.)

Iz historije:

Prof. Sanida Nuhanović realizirala je nekoliko projekta:

„Antička pisma“ – učenici I-1, I-2 i I-6 (novembar, 2021.)

Regioni nauke i umjetnosti srednjeg vijeka – učenici I-1, I-2 i I-6 (decembar, 2021.)

„Moja ulica – moje naselje“ – učenici II-1 (novembar, 2021.)

Versajski poredak – učenici II-2 (novembar, 2021.)

Snimanje dokumentarnog filma o Sarajevskom atentatu – učenici II-4 (novembar, 2021.)

Ekološki projekt – reciklaža plastičnih čepova, izrada Bosanskog ćilima – učenici II-5 (novembar, 2021.)

Mr.instagram historijskih ličnosti – učenici II-3 i IV-3 (novembar, 2021.)

„Nobelovac u Trećoj“ (uz podršku prof. Mevludina Maličevića) – učenici II-6 (decembar, 2021.)

Srednjovjekovna Bosna sa učenicima I-2 i I-6 (mart, 2022.)

Versajski poredak sa učenicima II-2 (april, 2022.)

Sudjelovanje učenika (IV-3, I-1, I-2 i I-6) u snimanju dokumentarnih filmova o Danu grada Sarajeva i emitovanje na FTV

Antička pisma sa učenicima I-1, I-2 i I-6 (april, 2022.)

Mostovi na Miljacki sa učenicima II-5 (juni, 2022.)

Iz vjeronauke

Prof. Esada Grabus

Snimanje filma o dobročinstvu „Dobro na mom ekranu“. Nakon sakupljenih podataka učenci su snimili kratki film koji je bio prikazan u Memorijalnom centru Kovači. – učenci III-4 odjeljenja (oktobar, 2021.)

Štetnost konzumiranja nargila – radionice sa učenicma IV razreda (april, 2022.)

Mjesec doborčinstva – Ramazan učenici III-5 i IV-5 snimanje ramazanskog program u školi i emtovanje na TVSA (mart i april, 2022.)

Iz fizike:

Prof. Alisa Ramić

STEAM projekt : Akvadukti i kupole realiziran s učenicima I razreda tokom novembra, a preznetacija projekta 29.11.2021. u amfiteatru u saradnji sa prof. Sanidom Nuhnović i prof. Josipom Kovačevićem. Cilj projekta je dobiti odgovor na pitanje kako je fizika pomogla u gradnji akvadukta i rimskog panteona uz povezivanje znanje iz historije i likovne kulture.

Iz sporta:

Odbojkaški turnir – odjeljenjska takmičenja u odbojc (23 odjeljenja), te takmičenja odjeljenja u polufinalnim i finalnim utakmicama. Turnir održan uz podršku prof. Zinaide Fejzić, prof. Suade Krezić i prof. Adema Bajrića, a na incijativu učenika Lamije Imamović, IV-4 i Ajdina Sadžaka, IV-6 koji su aktvno sudjelovali u organizaciji i realizaciji ovog sportskog takmičenja. (29. i 30. 11. 2021.)

Iz matematike:

Prof. Mirzeta Sofić Maličević

Primjena kvadratne funkcije u svakodnevnom životu – učenici II-1 odjeljenja, realizirali projektne aktivnosti tokom novembra, 2021. god.

Prof. Aida Burak i prof. Zinaida Fejzić

STEAM projekt: Primjena kvadratne funkcije u sportu – učenici II-5 odjeljenja, realizirali aktivnosti tokm novembra, a preznetacija projekta je bila 22.12.2021. na ogledno-uglednom času ovih profesorica.

Iz Bosanskog jezika i književnosti

Prof. Amila Huesinbašić

„Dramom da ti kažem“- drame učenika I razreda (april – juni, 2022. i izvedba najboljih drama 6. 6. 2022.)

Prof. Dženana Nezirević

Snimanje audio knjiga za korisnike Centra za slijepu i slabovindnu djecu i , učenici IV-1, IV-4 i IV-6 snimili 46 audio knjiga. (februar – april, 2022.)

 

 

 

STEAM projekti:

Bojni otrovi

Profesorice: Sanida Nuhanović, Sanja Salihović, Amela Zukić Huseinović, Alma Gibović, Mirzeta Sofić Maličević, Alisa Ramić i Edina Hodžić i učenici II-1 (mart – april, 27.4.2022.)

Talesova teorema

Profesorice: Aida Burak i Sanida Nuhanović i učenici II-4 (juni, 2022.)

Nezdrava ishrana

Profesorice: Zinaida Fejzić, Mirha Fejzić i Selma Mešić i učenici I-4 i II-6 (maj – juni, 3. 6. 2022.)

Eksponencijalna i logaritamska funkcija u svakodnevnici

Profesorice: Erna Mujić, Selma Mešić i Aida Burak sa učenicima II-4 i II-6 (april – maj, 2022.)

Sto godina mode

Profesorice: Sanida Nuhanović i Džemilamna Džananović i učenici II-6 (maj- juni, 2022.)

Veliki Gatzby

Profesorice: Sanja Salihović i Aida Kamenica sa učenicima III-5 i III-6 (maj, 2022.)

Rimska odjeća, arhitektura, umjetnost, književnost i mitologija

Profesorice : Alma Kalić i Sanida Nuhanović sa učenicima III razreda (maj, 2022.)

Izvještaj o realizovanim projektima – školska 2020/2021. godina

U toku školske 2020/2021. godine uspješno je organizovano i realizovano 36 projekata.

Novi projekti

1. Projekt TABLA

Projekat se realizira u saradnji sa NVO Save the Childern i NVO Mreža za izgradnju mira, a USAID i Ministarstvo za odgoj i obrazovanje finansiraju projektne aktivnosti.

Nakon uspješno provedenog STEM projekta naša škola je prepoznata i odabrana od strane MOO KS-a za implentaciju ovog projekta. Projekt TABLA je nastavak inicijativa započetih i provedenih u okviru unapređenja i izmjena NPP-a za jezičko-komunikacijsko i matematičko područje zasnovano na ishodima učenja, te poznatog ENABLE BiH projekta za unapređenje nastavničkih kompetencija. Kao takav, projekt TABLA predstavlja dodatno ulaganje u efikasnost obrazovanja u BiH i realizirat će se se u 100 pilot škola u BiH u periodu od 2020. do 2024. godine.

U prethodne dvije godine uspješno smo proveli STEM projekt, a od ove školske godine isti će biti proširen za Art komponentu pa postaje STEAM, a posebna pažnja biti će posvećena razvoju kompetencija – 4Cs/4k (kritičko mišljenje, kreativnost, komunikacije i kolaboracija). To znači da će projekat TABLA koristiti i dalje razvijati temelje i prakse postavljene STEM projektom.

U realizaciji projekta TABLA planirana je saradnja sa mentorima, nastavnicima kao i direktorima svih model škola iz projekta ENABLE BiH tokom maja-juna 2021. godine. A dalja primjena u nastavi će biti u toku  školske 2021/2022. godine,  školske 2022/2023. godine i školske 2023/2024. godine.

U ovoj šk. god. za koordinatora u našoj školi odabran je prof. Mevludin Maličević. Opremljen je još jedan kabinet za izvođenje savremene STEAM nastave (kabinet C001) i započete su edukacije u cilju poboljšanja kompetencija nastavnika za izvođenje ove nastave u saradnji sa NVO Mreža za izgradnju mira i NVO Save the Childern.

Tokom II polug. održani su sastanci sa predstavnicima NVO, sastanci sa Ministarstvom za odgoj i obrazovanje, a na istima bili su prisutni direktorca, zamjenica direktorice i prof. Mevludin Maličević. Za mentore – trenere za nastavnike na ovom projektu prijavili su su prof. Mevludin Maličević i prof. Alisa Ramić.  Odabrano je 30 nastavnika iz naše škole iz većine nastavnih predmeta koji će od naredne šk. god. provoditi nastavu po STEAM metodologiji nakon završene edukacije.

2. BBB liga šampiona u pregovaranju 

Projekt koji se realizira u saradnjii sa BBI bankom od oktobra 2020. god.  Koordinator ovog projekta je direktorca, Senada Salihović. Projektne aktivnosti se tiču edukacije učenika iz govorništva i pregovaranja u poslovnom i akdemskom okruženju. Radi se o takmičenju iz govorništva, prduzetništva i pregovaranje učenika III i IV  4 sarajevske gimnazije (Prva gimanzija, Druga gimnazija, Treća gimnazija i Bošnjačka gimnazija).

Tokom novembra i decembra održana su takmičenje školskih timova za učenike III i IV razreda u navedenim vještinama s ciljem osvajanja nagrada i mogućnosti za buduća stipendiranja najboljih učenika. Također, najuspješniji među njima imat će priliku da učestvuju u posebnom BBI mentoring programu. Naši učenici su se odlično snašli i nakon dva kruga takmičenja ušli u finalno takmičenje.

3. Centar izvrsnosti i liderstva 

Pokrenut s ciljem identifikacije i praćenja nadarenih učenika škole i pružanja dodatne podrške učenicima kako bi imali pristup potencijalnim donatorima, stipendiranjima i edukacijama. Učenici će uz podršku pedagoško-psihološke službe izrađivati elektronski lični portfolio, te se na nivou škole formirala baza podatka o perspektivnim, talentiranim i nadarenim učenicima, koji će se pratiti i nakon završetka naše gimnazije. Na inicijativu direktorce, Senade Salihović formiran je Savjetodavni odbor od 5 osoba, koji će podržavati i pratiti učenike, davati preporuke i usmjeravati učenike u njihovm razvoju karijere, poduzetništva i akademskog razvoja.

Prof. Merima Pašalić je održala edukaciju za Vijeće učenika, s uputama kako da učenici izrade lični portfolio, te ih upoznala sa kriterijima za prijave učenika. Nakon pristiglih 56 prijava i izvršenog bodovanja prema ustanovljenim kriterijma, odabrana su 3 najizvrsnija učenika koji su ostvarili pravo i na materijalne nagrade u ovoj školskoj godini.

4. Udruženje Alumni Treće gimnazije 

Projekt pokrenut na inicijativu bivših učenika  radi umrežavanja svih generacija učenika Treće gimnazije kako bi im se olakšala zajednička saradnja, te promovisale društveno-kulturne i odgojno-obrazovne vrijednosti. U ovoj šk. god. održana je osnivačka skupština i sakupljena je potrebna dokumentacija, te su predati dokumenti za registraciju pri Minstarstvu pravde BiH.

Nastavak započetih projekata:

1. “Kvalitetno obrazovanje za sve” 

Projekt je započet krajem 2019. godine kada smo odabrani u Mrežu škola BiH, učesnica na projektu Ureda Vijeća Evrope u BiH. Cilj projekta je razvijanje demokratske kulture u školama zasnovane na načelima demokratskih ljudskih prava, aktivnog i odgovornog učešća, poštovanju i zaštiti različitosti. Cilj je da učenici postanu aktivni i kompetentni pojedinci, sposobni za kritičko i inovativno razmišljanje, te da postanu aktivni građani u raznolikom BiH društvu.

U toku ove šk. god. izrađen je nacrt školskog projekta i projektnih aktivnosti, za 3 odabrane Kompetencije za demokratsku kulturu iz Referentnog okvira kometencija:

 • Vrijednosti: Vredovanje ljudskog dostojanstva i ljudskih prava
 • Stavovi: Otvorenost prema drugim kulturama, kulturnim različitostima i drugim uvjerenjima
 • Kritičko mišljenje: Znanje i kritičko razumijevanje sebe i svijeta oko sebe
 

Planirano je provođenje razčitih aktivnosti u okviru redovne nastave, vannastavnih aktivnosti i aktivnosti u lokalnoj zajednici, a u projektni tim su uključene: direktiorica, pedagog, prof. Sadžida Hadžić i prof. Sanida Nuhanović, te predstavnici Vijeća učenika i Vijeća roditelja.

Škola je ostvarila saradnju sa 3 odabrane NVO (Step by Step, UWC Mostar i MIOS Tuzla) koji su organizirali pripremne radionice za sve učesnike iz Mreže škola u BiH. Radionice sa učenicima i nastavnicima (članovi školskog tima za implementaciju projekta) su održane online putem kao i jedna radionica za nastavnike u Mostaru. Potpsan je Sporazum o saradnji sa KUD „Proleter“ u cilju ostavrivanje zajednicčkih aktivnosti koji se tiču njegovanja kulturne različitosti i tradiciji i običaja naroda BiH i regiona.

 1. Održane su 3 online radionice – pričaonice sa učenicima iz regiona na temu promocije i poštivanja demokratskih kompetencija
 2. Započete su aktivnosti ureda Vijeća Evrope u BiH na nabavci materijalno-tehničke opreme za realizaciju projektnih aktivnosti školama učesnicma u ovom projektu
 3. Održana je i Ljetnja škola za učenike i nastavnike srednjih škola o demokratskim vijednostima i kompetencijama na Jahorini.
 4. ETOS inicijativa se provodi od prošle šk. god. u saradnji s TPO fondacijom s ciljem dobijanja međunarodnog certifikata ETOS škole, s ciljem promicanja i izgradnje vrijednosti: Etičnost, Tolerancija, Odgovornost i Saradnja. Radi se trogodišnjem procesu certicifiranja škole i u toku prošle i ove šk. god. urađene su brojne aktivnosti s učenicima u okviru nastavnih i vannastavnih oblika rada (radionice, predavanja, debate, te obilježavanja značajnih datuma) 

        – koordinator Sedžida Hadžić, prof.

Školski projekti:

 1. DSD ispit učenika – profesorice Njemačkog jezika
 2. DSD I ispiti: pismeni ispit održan 10.9. 2020. za 12 učenika III razreda i 4 učenika IV razreda i usmeni ispit održan 22.9. 2020. god.
 3. DSD II ispiti: pismeni ispiti održan 24.11. i 9.12. 2020. za 22 učenika IV razreda a usmeni ispiti su održani 19. i 20. 1. 2021. god.
 4. 25. decembarski dani kulture (novembar – decembar 2020.), ove godine su realizirani online putem sa temom “Život u pandemiji” – aktivnosti je organizirala psiholog, Merima Pašalić
 5. Mirovno obrazovanje u Trećoj gimnaziji (tokom I polugodišta) u saradnji sa NVO Pro-Budućnosti i CRS s ciljem izučavanja fenomena mira, istraživanja o fenomenu mira i stvaranja vlastitih definicija mira. Projekt je vodila i realizirala prof. Sedžida Hadži. Realizirane su sljedeće aktivnosti: online radionice i predavanja na temu: Komunikacija, predrasude i stereotipi u elektronskim medijima, obilježen je Međunarodni dan mira (u aktivnostima učestvovali učenici IV-1, IV-2, IV-3 i III-3) i završna aktivnost – sadnja masline – Drvo mira u holu škole.
 6. Gimnazijalci za za mir, aktivizam i ljudska prava u Evropi i svijetu (tokom I polugodišta) u saradnji sa TPO fondacijom i PRO Budućnost, pored naših učenika iz odjeljenja IV-3 i III-3 u projektu učestvuju i učenici II gimnazije i IV gimnazije,  prof. Sedžida Hadžić je organizirala i vodila ove aktivnosti. Realizirane aktivnosti: online radionice i predavanja na temu: Kulture mira  sa učenicima III-3; obilježeno i 16 dana aktivizma – borba protiv rodno zasnovanog nasilja sa učenicima IV-3; snimljeni su kratki filmovi na temu položaja žene u javnom diskursu; sudjelovanje na online predavanju mr. Armina Hadžića na temu:„Žene u evropskoj filmskoj industriji: rodna pitanja. Možemo li bolje?“; održana je i 1 online radionica na temu: Prava i postignuća osoba sa Down Syindrom-om u saradnji sa udruženjem Život sa Down Sy; te online mirovna radionica „Transformacija konflikta“.
 7. Mladi za mlade/Prvi put glasaš izađi na izbore“ u implementaciji Izbornih zvaničnika BiH i partnerstvu sa NVO Agora CE iz Češke učenici naše škole u toku oktobra, 2020. god. s ciljem povećanja izlaznosti mladih birača na izborima. Održavane su radionica kojim su prisutvovali učenici      III-6 pod mentorstvom prof. Emine Svraka.


Projekti iz nastavnih predmeta

Njemački jezik:

Profesorica Džananović Džemilamna sa učenicima realizovala je miniprojekte sa sljedećim temama:

 1. Sigurnost na internetu (Sicheres surfen im Internet“)
 2. Kreativni projekat Prijateljstvo (Freundschaft)
 3. Socijalni angažman mladih (Soziales Engagement der Jugendlichen)
 4. Planiranje zajedničke aktivnosti (Gemeinsam eine Aktivität planen)
 5. Prednosti i mane življenja u Sarajevu (Leben in Sarajevo – Vorteile und Nachteile)
 

Učenici su u mini-projektima učešće uzimali individualno, u parovima i grupno. Zavisno od cilja projekta nuđene su različite platforme/aplikacije za realizaciju ili objavu rezultata projekata.

 1. OneNote – elektronski dnevnikza njemački jezik s ciljem da se kontinuirano prate sve aktivnosti učenika, a kod njemačkog jezika su to ocjene iz usmenih odgovora, pismenih radnji, plusevi/minusi iz aktivnosti na času, a posebna vrijednost je evidencija aktivnosti po različitim jezičkim vještima i ostalim aktivnostima (pismeni radni listovi, govor, gramatika, projekti i prezentacije, zadaće…) Tako u svakom trenutku na dostupan i praktičan način imamo pregled na kojim poljima je učenik aktivan, koja polja i vještine treba dodatno da razvija i radi na njima.
 

Prof. Šejla Brkić Delalić

1. “Das sind wir” (septembar 2020)

Projekat realiziran u odjeljenjima I-2, I-3, I-4, I-5 i I-6 sa ciljem predstavljanja i upoznavanja, korišten alat Padlet.

2. “Leute von heute” (oktobar 2020.)

Realiziran u svim prvim odjeljenjima (od I-2 od I-6) sa ciljem utvrđivanja i primjene gradiva obrađenog kroz prvu lekciju na temu ličnost i karakter. Učenici u prvoj fazi projekta u grupama kreirali imaginarne identitete da bi u drugoj fazi projekta glumili susret i razgovor upoznavanja između dva lika kreirana u prvoj fazi. U drugoj fazi učinici izrađivali slušne zapise dijaloga.

3. “Migrationskrise in Europa” (novembar 2020)

Nakon gledanja i obrade  filma “Willkommen bei den Hartmanns” učenici u grupama obradili neke aspekte problema migrantske krize kao i prijedloge mogućih rješenja. Projekat je realiziranu odjeljenju III-1.

4. “Meine Stadt” (od 22.10.2020.)

Učenici pripremaju virtuelni vodič kroz Sarajevo sa ciljem da njima bitne znamenitosti grada opišu na njemačkom jeziku i premijerno objave na platformi https://izi.travel/en. Do sada je svaka grupa sastavila svoje tekstove a u drugom dijelu projekta tj. u drugom polugodištu se pristupa snimanju audio vodiča, preradi za objavljivanje i samom objavljivanju na platformi. Na projektu se radi u III-1.

5. “Idole und Vorbilder” (oktobar – novembar 2020.)

Učenici su radili ankete među vršnjacima sa ciljem da se izoluju one ličnosti iz svijeta poznatih i slavnih na koje se  mladi najviše ugledaju.  Učenici radili prezentacije sa slušnim zapisom i na platformi VoiceThread  i u PPT koje su od strane nastavnika bile pregledane, preslušane i ocjenjene. Projekat realiziran u III-1 odjeljenju.

6. Mini projekti učeničkih istraživanja na teme obrađene na časovima kao što su “Heroji iz svijeta književnosti i filma”, “Njemački brendovi u BiH”, “Tehnička i znanstvena dostignuća sa njemačkog govornog područja”, “Futurologija” i “Međugeneracijske stambene zajednice u Njemačkoj”. Učenici svoje audio-vizualne prezentacije objavljivali na zidu MS Teams-a  a uz svaku objavu upriličena “nijema” online diskusija na zidu. Projekti realizirani od oktobra do decembra, u drugom polugodištu projekt je nastavljen i uspješno završen.

Prof. Sanela Omeragić

 1. “Tvoj studiji u Njemačkoj u 10 koraka” provođen je sa učenicima IV razreda
 2. Ekološki projekat “Šta radiš sa svojim stvarima” sa učenicima IV razreda, u cilju senzbiliziranja učenika za pravilno sortiranje i recikliranje otpada.
 

Psihologija:

 1. Eksperimenti u psihologiji– osmišljavanje i izrada psiholoških eksperimenta po slobodnom izboru učenika, te izrada nacrta eksperimenta – učenici svih III razreda sa prof. Merimom Pašalić
 

Sport:

 1. Kampanja učenika “Sportom do zdravlja” (novembar – decembar 2020.) S ciljem promocije zdravlja i zdravih životnih stilova – učenici III razreda sa prof. Suadom Krezić
 

Engleski jezik:

 1. “Dear Martin” – “One Bosnia and Herzegowina, one book” – učenici I, II i IV-6 (jezički smjer) učestvovali su u analizi pročitane knjige, diskusiji sa predavačima i predstavnicima Američke ambasade – projektne aktivnosti su realizirale su prof. Vlasta Bogdanović i  prof. Sanja Salihović.
 

Historija:

Prof. Sanida Nuhanović realizirala je 4 projekta:

 1. “Kustos svoga grada”– učenici II-4, II-5 i II-6
 2. Muzejske priče – učenici III-3 (decembar, 2020.)
 3. “Moja ulica, moje naselje”– učenicima II-4, II-5 i II-6 (april 2021.)
 4. “Historija je majka ponavljanja!” –učenici I razreda (maj – juni 2021.)
 

Biologija:

 1. Noć istraživača  (novembar – decembar 2020.)

      Ovogodišnji slogan “Otkrijmo neotkriveno” – učenici II-2 i II-5 su snimili video materijale i eksperimenta uz          mentorstvo prof. Alme Gibov


Izvještaj o realizovanim projektima – školska 2019/2020. godina

U toku školske 2019/2020. godine uspješno je organizovano i realizovano 36 projekata.

Novi projekti

1. “Kvalitetno obrazovanje za sve”

Projekat se realizuje u saradnji sa Savjetom Vijeća Evrope, s ciljem poboljšanja demokratske kulture u školama u BiH, te unapređenja demokratskih kompetencija. Navedni projekt je započet krajem 2019. godine kada smo odabrani u Mrežu škola BiH, učesnica na projektu Vijeća Evrope, a projekt će se realizovati do kraja 2023. god. u saradnji sa Uredom Vijeća Evrope u BIH. Cilj projekta je razvijanje demokratske kulture u školama zasnovanu na načelima demokratskih/ljudskih prava, aktivnog i odgovornog učešća, odgovornosti i poštovanju i zaštiti različitosti. Cilj je da učenici postanu aktivni i kompetentni pojedinci, sposobni za kritičko i inovativno razmišljanje, te da postanu aktivni građani u raznolikom BiH društvu. Školski tim čine direktorica Škole i 3 predstavika Nastavničkog vijeća, 2 predstvnika Vijeća učenika i 1 predstavnik Vijeća roditelja. Odabrali smo 3 demokratske kompetencije koje ćemo razvijati i unapređivati u našoj školi:

 • Vredovanje ljudskog dostojanstva i ljudskih prava;
 • Otvorenost prema drugim kulturama, kulturnim različitostima i drugim
 • Znanje i kritičko razumijevanje sebe i svijeta oko sebe
 

2. ETOS inicijativa provodi se u saradnji s TPO fondacijom s ciljem dobijanja međunarodnog certifikata „ETOS škola“, cilj je njegovanje i promicanje etičkih i moralnih vrijednosti kod učenika i nastavnika: Etičnost, Tolerancija, Odgovornost i Solidarnost – ETOS. Iza nas je prva, od tri godine, procesa certificiranja škole, a navedeni projekti koji slijede pokazuju da u našoj školskoj praksi nastojimo i želimo primjenjivati ove odgojne vrijednosti kroz cjelokupni život i rad škole. Naš rad je prethodno pratila i prepoznala TPO fonadacija koja ima licencu za davanje evropskog certifikata ETOS škola čime bismo postali dio evropske mreže ETOS škola. Proces certificiranja će trajati tri godine prema propisanim standardima.

3. Društveno korisno učenje – DKU (oktobar 2019. – april 2020.)

Cilj projekta je aktivno učešće učenika u različitm aktivnostima humantarnog, ekološkog, eduaktivnog, umjetničkog karaktera, volontiranja i sl. Učenici su provodili aktivnosti u grupama ili individualno, u školi i  lokalnoj zajednici u skladu sa svojim skolonstima i slobodnim vremenom. Ove školske godine nastavili smo s realizacijom projekta u II razredima i uveli isti projekat u I razredima. Imenovani su nastavnici – supervizori za 12 odjeljenja koji su pratili rad učenika, te podsticali i organizovati grupne i individualne učeničke aktivnosti. Provedena je  edukacija za učenike I razreda, kako bi aktivno i uspješno realizovali svoje ideje i inicijative, dok su II razredi nastavili sa svojim aktivnostima nakon sakupljenih sati u I razredu.

koordinator Hasija Dedović, pedagogica

Školski projekti

1. „Znanjem do razumijevanja“ (septembar – decembar 2019.)

      – koordinator Sedžida Hadžić, prof

2. Online nastavna sedmica (4.11. – 8.11. 2019.)

      – koordinator zamjenica direktorice

3Decembarski dani kulture (novembar – decembar 2019.)

      – koordinator Hasija Dedović, pedagogica

4. DSD ispiti učenika, usmeni i pismeni DSD ispiti I i II (novembar – decembar 2019.– profesorice Njemačkog jezika – pismeni ispit realizovan: 27.11.2019. i usmeni ispit realizovan 4. i 5. 12.

5. “Gimnazijalci za mir, aktivizam i ljudska prava u Evropi i svijetu” (april 2019. – decembar 2020.)

      – koordinator Sedžida Hadžić, prof.

6. “Znanjem protiv droge” (novembar 2019.)

Za učenike II razreda u saradnji s udruženjem Momentum    

      – koordinator Hasija Dedović, pedagogica

7. “Vršnjačko nasilje – NEMA ŠANSE” (oktobar – decembar 2019.)

      U saradnji s udruženjem CROA i odjeljenjem II-6.

      – koordinator Hasija Dedović, pedagogica

8. “Najveća svjetska lekcija” (oktobar – novembar 2019.)

      U saradnji s UNICEF-om i učenicima IV-3.

9. “Smanji račun – sačuvaj šumu” – ekološki projekt (februar – mart 2020.)

     – koordinator Mevludin Maličević, prof.

Projekti iz nastavnih predmeta

Njemački jezik:

Prof. Sanela Omeragić je sa učenicima realizovala 4 projekta:

 1. “Das Tagebuch der Anne Frank” sa učenicima III-6 (oktobar – novembar 2019.)
 2. Freiwillige Arbeit sa učenicima II razreda (oktobar – novembar 2019.)
 3. Unsere Kochshow sa učenicima II razreda (oktobar – novembar 2019.)
 4. Mein Ökotagebuch sa učenicima II razreda (februar – mart 2020.)
 

Prof. Džemilamna Džananović realizovala je 8 projekata:

 1. Učenici – novinari, učenici IV razreda (DSD odjeljenja)
 2. 30 godina od pada Berlinskog zida, učenici I razreda (novembar – decembar 2019.)
 3. Studieren in Deutschland, učenici IV razreda (DSD program) (novembar – decembar 2019.)
 4. Lerntagebücher, učenici I razreda (njemač. jez. nacionalni prog.) (septembar – decembar 2019.)
 5. Elektronski dnevnik za učenike I razreda (septembar – decembar 2019.)
 6. Mini-projekt “pasch-net.de” online platforma, IV razreda, DSD program (oktobar 2019.)
 7. Mini-projekti “Personenbeschreibung”, učenici I razreda (septembar – oktobar 2019.)
 8. Njemački naučnici koji su promijenili svijet, učenici I razreda (septembar – oktobar 2019.)
 

Prof. Nedim Livnjak je sa učenicima realizovao 2 projekta:

 1. Halloween-Party für DSD-Schülerinnen sa učenicima I-4, I-6 i II-1 (oktobar 2019.)
 2. Produkte aus DACH sa učenicima IV razreda (oktobar 2019.)
 

Bosanski jezik i književnost:

1. Retorika sa učenicima I i II razreda (novembar 2019.)

     – koordinator prof. Amila Huseinbašić

2. Poetski predah učenici recitatorske sekcije (decembar 2019.)

     – koordinator prof. Elma Mašnić-Šikalo

3. Dan maternjeg jezika učenici II i IV razreda (februar 2020.)

      – koordinatori: prof. Dženana Nezirević i prof. Elma Mašnić-Šikalo

Engleski jezik:

1. Appreciating literature sa učenicima II-1 (oktobar  novembar 2019.)

     – koordinator prof. Edina Lokvančić

2. The Mansons Family sa učenicima III-6 (oktobar  novembar 2019.)

     – koordinator prof. Vlasta Bogdanović

Historija:

Prof. Sanida Nuhanović sa učenicima je realizovala 3 projekta:

 1. “Suvenirom ti govorim” sa učenicima II-3 (septembar 2019.)
 2. “Moja ulica – moje naselje” sa učenicima II-3 (oktobar 2019.)
 3. Muzejske priče sa učenicima IV-3 (decembar 2019.)
 

Biologija i Hemija:

1. “Lijekovi sa isteklim rokom trajanja – tihe ubojice” (oktobar  novembar, 2019.)

U saradnji sa studentima Farmaceutskog fakulteta

      – koordinatori: prof. Alma Gibović, prof. Melisa Tvrtković

Iz Fizike i Sporta:

1. “Nauka sporta” – učenici IV-4 (26.12.2019.)

     – koordinatori: prof. Alisa Ramić, prof. Sanjin Mešić

Izvještaj o realizovanim projektima – školska 2018/2019. godina

U toku školske 2018/2019. godine uspješno je organizovano i realizovano 42 projekata.

Pilot – projekti

1. STEM projekt u saradnji sa NVO Save the Childern (septembar 2018. – septembar 2019.)

STEM nastava se realizuje na predmetima: matematika, informatika, fizika, hemija, biologija i geografija u svim odjeljenjima škole. STEM nastavu izvodi 13 profesora naše škole. Cilj projekta je da učenici ovladaju ključnim kompetencijama neophodnim za učešće u ekonomiji zasnovanoj na znanju, putem unapređenja ishoda učenja u području matematike, prirodnih nauka, tehnike i informatike u kroskurikularnom i međupredmetnom povezivanju područja učenja.

– koordinatori projekta: direktorica, Senada Salihović i zamjenica direktorice, Amra Čolić.

Zajednički školski projekti

1. Društveno korisno učenje DKU (septembar 2018. – juni 2019.)

Prvi put se realizuje u školi i ima cilj odgoj i obrazovanje učenika kao budućih društveno odgovornih i aktivnih građana. U projektu učestvovali učenici I razreda sa 6 profesora – supervizora koji su pratili aktivnosti učenika i podsticali ih na aktivizam i volontarizam.

– koordinator projekta Suada Krezić, prof.

2. Konfučijev institut u Trećoj gimnaziji (septembar 2018. – juni 2019.)

U saradnji s Konfučijevim institutom UNSA

– koordinator Sedžida Hadžić, prof.

3. Dječija nedjelja (oktobar 2018.) 

– koordinator, socijalni radnik Amela Muftić Arapović

4. EEB III (oktobar – decembar 2018.)

 Ekologija, energija, budućnost III u saradnji s Općinom Novo Sarajevo

 – koordinator Alma Gibović, prof.

5. Online nastavna sedmica (6.11.  10.11.2018.

koordinator zamjenica direktorice, Amra Čolić

6. Dani filozofije u Trećoj gimnaziji (novembar 2018.

– koordinator Sedžida Hadžić, prof.

7. 16 dana aktivizma (novembar – decembar 2019.)

 Borba protiv rodno zasnovanog nasilja 

 koordinator Sedžida Hadžić, prof.

8. Decembarski dani kulture – 23. DDK (novembar – decembar 2018.)

– koordinator pedagog, Hasija Dedović

9. Uzajemne posjete „bratske škole“ „Adnan Menderes“ Istambul i Treće gimnazije

(novembar 2018. i april 2019.)

– koordinator, direktorica Senada Salihović i zamjenica direktorice, Amra Čolić

10. Svečano otvaranje vještačke stijene u sportskoj sali (januar 2019.)

– koordinator Suada Krezić, prof

11. EYOF 2019 – Evropske olimpijske igre mladih (januar – februar 2019.)

 – koordinatori: Suada Krezić, prof. Amela Muftić Arapović, socijalni radnik i Hasija Dedović, pedagog

12. Svečani koncert hora Treće gimnazije u saradnji sa Ambasadom Japana i japanskim horom Kinjo Gakuin Glee Club (februar – mart 2019.)

 – koordinatori: Aida Kamenica, prof. i direktorica Senada Salihović

13. Opremanje informatičkog kabineta (februar – april 2019.)

– koordinatori: Amina Tihak, prof. i zamjenica direktorice, Amra Čolić

14. Maturalna ekskurzija (februar  juni 2018.)

 – koordinator, zamjenica direktorice, Amra Čolić

15. Interne evaluacije znanja učenika I, II i III razreda (15. 16. i 17. mart 2019.)

 – koordinator zamjenica direktorice, Amra Čolić

16. Svečano otvaranje STEM kabineta (mart)

 – koordinatori: direktorica, Senada Salihović i zamjenica direktorice, Amra Čolić

17. Dan otvorenih vrata “Naših ruku djela” (mart – maj 2019.)

– koordinator Suada Krezić, prof.

18. Mladi kao neizostavni dio javnog života (april – maj 2019.)

Pozorište kroz kaleidoskop mladih u saradnji s Narodnim pozorištem.

 – koordinator Amila Huseinbašić, prof.

19. STEM semafor (april – juni 2019.) grupa učenika IV-4 i prof. Mevludin Maličević

20. Matursko veče (april  maj 2019.)

 – koordinator Merima Pašalić, prof.

Projekti iz nastavnih predmeta

Njemački jezik:

1. DSD ispiti – usmeni i pismeni DSD ispiti (novembar – decembar 2018. i april  maj 2019.)

– koordinatori: prof. Emira Hadžimuratović, prof. Džemilamna Džananović, prof. Sanela Omeragić i prof. Mirha Fejzić

2. “Personenbeschgreibung”  – koordinator: Džemilamna Džananović, prof.

3. “Taschengeld” – koordinator: Džemilamna Džananović, prof.

4. “Lerntagebücher” – koordinator: Džemilamna Džananović, prof.

5. Elektronski dnevnik u nastavi njemačkog. jezika – koordinator: Džemilamna Džananović, prof.

Bosanski jezik i književnost:

6. “Dramom da ti kažem” – koordinator: Amila Huseinbašić, prof.

7. Dan maternjeg jezika  – koordinator: Dženana Nezirević, prof.

Vjeronauka i fizika:

1. Islam i fizika (maj 2019.) 

– koordinatori: Esada Grabus, prof. i Mevludin Maličević, prof.

Psihologija i Matematika

1. “Nauka je ženskog roda” (februar  mart 2019.)

– koordinatori: Merima Pašalić, prof. i Selma Mešić, prof.

 

Sociologija:

1. Propitivanje (oktobar 2018. i maj 2019.– koordinator: Sedžida Hadžić, prof.

Fizika:

1. “Nauka iza roštilja” (april 2019.) – koordinator: Alisa Ramić, prof.

2. “Pčele” (maj 2019.) – koordinator: Alisa Ramić, prof.

Historija:

1. BH razgledncie iz austro-ugaraskog perioda (septembar 2018.)

– koordinator: Emira Hubjer, prof.

2. Moj dio historije (oktobar 2018.) – koordinator: Sanida Nuhanović, prof.

3. Suvenirom ti govorim (februar 2019.) – koordinator: Sanida Nuhanović, prof.

Projekti obilježavanja značajnih datuma

1. Svečani prijem “prvačića” (august  septembar 2018.)

 – koordinatori: pedagog, Hasija Dedović i psiholog Merima Pašalić

2. Dan državnosti (novembar 2018.)

– koordinatori: prof. Džemaludin Poturović, prof. Emira Hubjer, prof. Sanida Nuhanović, prof. Elma Mašnić-Šikalo i prof. Aida Kamenica

3. Dan nezavisnosti (februar – mart 2019.)

 – koordinatori: prof. Džemaludin Poturović, prof. Emira Hubjer, prof. Sanida Nuhanović, prof. Elma Mašnić-Šikalo i prof. Aida Kamenica

4. Dan škole (mart 2019.)

– koordinatori: direktorirca Senada Salihović i pedagog, Hasija Dedović

5. mart (mart 2019.) – koordinator Mevludin Maličević, prof.

6. Svečana dodjela diploma maturantima (juni 2019.)

– koordinator, direktorica, Senada Salihović

 

Redni brojNaziv projektaVrijeme realizacijeUčesnici (razred i odjeljenje)ProfesoriProvedene aktivnostiCilj
1.Prijem prvačića04.09.2017.Hor, Vijeće učenikaPašalić Merima, prof.Prigodan program za učenike prvih razredaUpoznavanje učenika prvih razreda sa školskim sekcijama, VUŠ-om
2.Razmjeni korišteni udžbenik13.9. i 14.9.2017.Svi učenici školePašalić Merima, prof.Organizovan bazar u dvorištu školeRacionalno korištenje svoje i tuđe imovine; saradnja među učenicima
3.Nova hidžretska godina21.09.2017.Učenice IV2 i III3Grabus Esada, socijalna radnica Amela Muftić-ArapićOrganizovano dijeljenje halve i čestitki sa posebnom porukom u holu školeUpoznavanje učenika sa vjerskim praznikom, učenje o toleranciji i poštivanju drugog
4.Mind the Mind9.10.2017 – 13.04.2018.III1, III2, III4, III5, IV1, IV6,Pašalić MerimaRadionice na temu smanjivanja stigme prema osobama sa mentalnim poteškoćamaSedmica  obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja
5.Obilježavanje Dječije nedjeljeKonvencija o pravima djeteta06.10.2017. god.Učenici II2 razredaMuftić-Arapović Amela, socijalna radnicaPredavanje na temu: ,,Konvencija o pravima djeteta”, interaktivna radionica, izrada panoaSedmica obilježavanja Dječije nedjeljePoštivanje Konvencije o pravima djeteta
6.Obilježavanje Dječije nedjelje02.10.2017. – 06.10.2017.II6 i razrednica, II5 razrednica, predavačice KJU ”Disciplinski centar za maloljetnike”Muftić-Arapović Amela, socijalna radnicaPredavanje na temu: ,,Uzroci i posljedice društveno neprihvatljivog ponašanja”Sedmica obilježavanja Dječije nedjelje Preventivno djelovati na učenike i njhovo ponašanje
7.Razmjena –učenici iz Holandije i naše škole31.10.2017.IV1, II1, IV6Edina LokvančićPosjeta učenika iz Holandije, prezentacije naših i holandskih učenika, rad u grupama i obilazak škole te posjeta času Biologije.Upoznavanje učenika sa učenicima iz druge države, razmjena ideja, kulture, običaja na stranom jeziku.
8.Hexenabend31.10.2017.I6, II6, i četvrti (DSD program)Omeragić, Džananović, Hadžimuratović i Lisa CernohorskyDidaktičko-jezičke tematske igre; tematski rad na stanicama; predstavljanje kostimaMeđusobno zbližavanje unutar genaracija; poboljšanje vještine razumijevanja i govora; razvijanje timskog duha
9.Online nastavna sedmica6.11. – 10.11.2017.Sva odjeljenjaAmra Čolić, pomoćnica direktorice i Senada Salihović, direktorica i svi profesoriOnline nastava uz uptorebu alata Office 365Modernizacija nastave, uvođenje informatičkih tehnologija u nastavni porces, razvoj kometencija učenika i nastavnika  za učenjem i poučavanjem na „daljinu“
10.Priprema za Decembarske dane kulture7.11. i 8.11.2017. 30. 11. i 7.12. 2017.Sva odjeljenjaPašalić Merima, prof.Glumac SARTR-a gdin. Pandur Sead održao radionice glume sa učenicima svih odjeljenjaPriprema za učeničke nastupe na DDK
11.Decembarski dani kulture1.12.2017.Revijalni program učenika I i III razredaVoditelji odjeljenja, stručni saradnici, voditelji sekcija hora i orkestra i plesne sekcije direktoricaAktivnosti na organizaciji kulturno umjetničke manifestacije, revijalno takmičenje svih odjeljenja u vidu drame, predstave, mjuzikla i drugih vidova umjetničkog izraza.Podsticanje stvaralaštva mladih, kreativnosti i interesa za umjetnost. Unapređenje kvaliteta slobodnog vremena kroz zajedničko druženje, jačanje kohezivnosti odjeljenja i razvoj ličnih potencijala i pozitivnih osobina učenika.
11.Decembarski dani kulture8.12.2017.Revijalni program učenika II i IV razredaVoditelji odjeljenja, stručni saradnici, voditelji sekcija hora i orkestra i plesne sekcije direktoricaAktivnosti na organizaciji kulturno umjetničke manifestacije, revijalno takmičenje svih odjeljenja u vidu drame, predstave, mjuzikla i drugih vidova umjetničkog izraza.Podsticanje stvaralaštva mladih, kreativnosti i interesa za umjetnost. Unapređenje kvaliteta slobodnog vremena kroz zajedničko druženje, jačanje kohezivnosti odjeljenja i razvoj ličnih potencijala i pozitivnih osobina učenika.
12.Trainingstag16.11.2017DSD II 4. razredi Treće i Četvrte gimnazijeHadžimuratović Emira, prof.Trening se odvijao u dva dijela. U prvom dijelu je savjetnik za njemački jezik ispred ZfA, g.din Thomas Polland detaljno objasnio ocjenjivanje pismenog dijela, a u drugom su učenici na stanicama pisali pro i kontra argumente na temu Soziale Netzwerke im Internet. Rezultat je bio 110 argumenata za pro i za kontra argumente. Časove pripremila i vodila prof. Emira H.Priprema učenika za polaganje završnog jezičkog ispita, dobivanje uvida u ocjenjivanje i bodovanje pismenoig dijela, uvježbavanje pisanja pro i kontra argumenata.
13.DSD II pilot ispit22.11.2017.DSD 3. razredŠejla Brkić-Delalić, prof.Organizacija simulacije usmenog  dijela ispita  sa zabavnim programom za goste – učenike četvrtih DSD odjeljenja iz naše škole te  Četvrti gimnazije.
14.DSD II pismeni ispit28.11.2017.DSD IV razrediHadžimuratović Emira, prof.Ispit se sastojao iz tri dijela: razumijevanje teksta čitanjem (LV), razumijevanje teksta slušanjem (HV) i sastav.Provjera pismenih vještina učenika.
15.DSD II usmeni dio4. – 5.12.2017.Usmeni dio ispita se sastojao iz dva dijela: 1. dio -učenik izlaže nepoznatu temu na osnovu zadatih pojmova; drugi dio – učenik izlaže svoju specijalnu temu.Polagalo se pred komisijom. 1. dan: predsjedavajući Thomas Polland, ispitivač Emira Hadžimuratović, član Sanela Omeragić. 2. dan: predsjedavajući Thomas Polland, ispitivač Emira hadžimuratović, član Džemilamna DžananovićOcjenjivanja usmenih kompetencija i znanja učenika.
16.EEB IIeko- projekt1.10. – 28.12.2017.Članovi ekološke sekcije (II razredi  i IV6)Alma Gibović, prof.Ekološki projekat finansiran od strane općine Novo Sarajevo, koji implementira udruženje „Hajde“. Projekat uključuje svih pet srednjih škola ove općine. Realizovane su edukativne posjete firmama koje su povezane sa različitim segmntima očuvanja životne sredine. Posjetili smo firmu „Aida komerc“ koja se bavi reciklažom otpada, postrojenje „Butile“ za prečišćavanje otpadnih voda i solarnu elektranu „Čaluci“ kod Kaknja. U hol škole postavljena je LED rasvjeta u cilju uštede električne energije. Zvanično prezentovanje projekta i učesnika u Importane centru, 26.12.2017.Razvijanje ekološke svijesti mladih ljudi, upoznavanje sa obnovljivim izvorima energije-praktična primjena. Upoznavanje sa pojmom „zelena ekonomija“. Upoznavanje i druženje učenika različitih škola ove općine.
17.Samoodbrana za učenice iz borilačke vještine Kraw magaSeptembar i oktobar 2017. godineUčenice II, III i IV razredaSuada Krezić, prof., Adem Bajrić, prof., Zinaida Fejzić, prof.Nastava iz samoodbrane Krav maga koja je realizovana na šest časova Sporta u septembru i oktobru savladalo je 250 djevojaka naše škole, učenice II, III i IV razreda koje su se dobrovoljno prijavile. Po završetku nastave od šest časova učenicama su uručeni certifikati i bijele majice sa logom kluba borilačkih sportova „Opstanak“. Učenice koje su htjele nastaviti aktivno trenirati samoodbranu Krav maga dati su termini održavanja treninga i adresa dvorane u kojoj se odvija trenažni proces.Dječaci su koji su htijeli mogli su prisustvovati nastvi samoodbrane Krav maga i aktivno sudjelovati, ali nisu mogli dobiti certifikat i majice.Ovaj projekt je u potpunosti ralizovan i opravdao je svoj cilj.Ovladavanje vještinama samoodbrane iz borilačke discipline Kraw maga. Razvoj životnih kompetencija.
18.Dan zaljubljenih13.2. – 14.2.201825 odjeljenja školePašalić merima i Dedović HasijaTokom dva dana učenici su anonimno ili sa potpisom predavali poruke ljubavi i prijateljstva u PP službu, koja je potom proslijedila dalje te poruke onim učenicima kojima su namijenjeneObilježiti Dan zaljubljenih i promovisati ljubav, prijateljstvo i brigu jednih za druge
19.Dan maternjeg jezika21.2.2018.I5, I6, II6, III1, III2, III4Dženana Nezirević, Mirela Čorbo-Okerić, Belma KurtanovićPovodom obilježavanja Međunarodnog dana maternjeg jezika izradili smo brošuru „Razumi’ me, čovječe, bosanski ti govorim!“. Istraživačkim radom učenici su doprinijeli izradi brošure koja se sastojala od tri dijela: Jezik kroz vrijeme, Jezičke nedoumice i Jezički blamovi. Učenici su proširili znanje o historiji razvoja bosanskog književnog jezika, o standardnim i nestandardnim oblicima riječi, kao i zabaviti se, nasmijati primjerima iz svakodnevog života koji krše pravila standardnog jezika.Očuvanje i razvijanje svijesti o maternjem jeziku.
20.Dan nezavisnosti26.2.2018.Hor, orkestar, literarna i historijska sekcija, i II6Kamenica Aida, Poturović Džemaludin, Okerić-Čorbo Mirela, Hubjer EmiraSvečana akademija u amfiteatru školeObilježavanje 1. marta, Dana nezavisnosti BiH
21.Dan knjige2.3.2018.Učenici II i III razredaŠejla Brkić-Delalić i Safija ArnautovićUčenici su napravili interaktivne „stanice“ na kojima su predstavili svoje omiljenje knjige na dva jezika: njemački i engleski jezik. Kroz različite igre, videe i kvizove predstavili su radove i napravili štand na kojima će učenici  škole imati priliku besplatno razmijenjivati knjige.Podizanje svijesti o važnosti  čitanja, učenja i psimenog i vještina usmenog i pismenog izražavanja. Druženje s knjigama na izuzetno zabavan i kreativan način. Razijanje pozitivnog stava prema književnosti i podsticanje kreativnosti i stvaralaštva učenika.
22.DSD I – pismeni ispit12.03.2018.DSD III6Džananović Džemilamna,Lisa C. Oliveira (Kulturweit)Od ove godine se po prvi put realizira DSD I ispit u našoj školi i obuhvata nivo A2/B1. U ovom prvom roku ispitu je pristupilo 11 učenika DSD odjeljenja II6. Ispit se sastoji od provjeravanja znanja iz vještina slušanje / čitanje i razumijevanje, pisanje sastava.DSD I ima za cilj provođenje nastave i pripremu za ispit na nivou jezičke kompetencije A2/B1 i predstavlja stepenicu na putu ka dostizanju nivoa B2/C1. Ovime naši učenici dobivaju mogućnost sticanja diplome DSD I (A2/B1) u drugom razredu, te kao i ranije DSD II (B2/C1).
23.Dan škole – 70 godina21. – 23. 3.2018. godineHor i orkestar, plesna sekcija, dramska, recitatorska sekcija, školski bend, literarna sekcija odjeljenje IV-4, i nagrađeni i izuzetni učeniciDirektorica, pomoćnica direktorice, pedagoginja, psihologinja, profesori/ce i ostali uposlenici školePriprema i osmišljavanje programa – svečane akademije, uređenje dvorišta škole i školskih prostorija. Priprema i uručivanje pohvala za učenike (135 učenika pohvaljena, a neki u više kategorija). Priprema i uručivanje zahvalnica prijateljima škole i donatorima, bivšim uposelnicima. Rad na izdavanju jubilarnog časopisa, monografije i godišnjaka.Obilježavanje jubilarne 70-te godišnjice rada škole. Kontinuitet u historijatu škole, promocija. Jačanje osjećaja pripadnosti škole. Promocija škole u lokalnoj zajednici. Podrška i poticaj učenika u njihovim uspjesima i zaslugama.
24.DSD I pilot ispit28.3.2018.DSD III-6, I-6Džananović Džemilamna, Omeragić SanelaUčenica Edina Mujkanović I-6 prezentirala učenicima II-6 usmeni dio DSD I ispita koji se sastoji iz dva dijela.Priprema učenika za završni jezički ispit i simulacija usmenog ispita na A2/B1 nivou.
25.DSD I usmeni ispit10.04.2018.DSD III6Džananović Džemilamna (ispitivač), Thomas Polland (ZfA) (predsjedavajući ispitne komisije)Usmenom dijelu ispita pristupilo je također 11 učenika II6 odjeljenja. Dijelovi usmenog ispita su diskusija / razovor na teme prema važećem Katalogu pitanja, prezentacija vlastite teme i razgovor / diskusija o vlastitoj temi.Cilj usmenog dijela ispita je prethodna priprema na nivou jezičke kompetencije A2/B1, razvijanje pripremljenosti za diskusiju o temama interesovanja i života učenika te razvijanje kritičkog mišljenja, formiranje i strukturirano i argumentovano predstavljanje svoh stava.
26.Interna evaluacija znanja učenikaMart – maj, 2018.Učenici I, II i III razredaAmra Čolić, zamjenica direkorice i Komisija za internu evaluaciju (svi nastavnici i stručni sardnici)Organizacija, pripeme i provođenje testiranja učenika iz predmeta: historija, hemija, geografija,likovna kultura, njemački jezik / francuski jezik, muzička kultura, fizika, biologija, informatika, sport, psihologija, latinski jezik, gređansko obrazovanje i sociologija.  Analiza dobijenih podataka / rezultata testiranja (bodova) i elektronski unos podatakaProvjera znanja, vještina i sposobnosti koje su učenici stekli tokom školovanja u jednoj nastavnoj godini iz navedenih nastavnih predmeta.
27.Pilot projekt eksterna matura u školskoj 2016/2017. godini12. – 13.4.2017.Učenici IV-1, IV-2, IV-3, IV-4 i IV-5 razredaŠkolska maturalna komisijaAktivno učešće učenika u pripremama za polaganje eksterne mature. Polaganje eksterne mature iz predmeta: Bosanski/Hrvatski/ Srpski jezik i književnost, Engleski jezik i Matematika.Provjeriti nivo usvojenih znanja, stečenih vještina i stepen razvijenih sposobnosti u skladu sa postavljenim ciljevima i zadacima nastavnih predmeta: BHS jezik i književnost, Engleski jezik i Matematika.
28.Zelena sedmica16.4.2018.Odjeljenje IV-6Alma Gibović, prof.Akcija pošumljavanja na lokalitetu Igman u saradnji s Udruženjem „Prijatelji grada SarajevaU okviru pilot projekta Zelena sedmica, izvršeno pošumljavanje na lokalitetu Igman u saradnji sa Udruženjem „Prijatelji grada Sarajeva“. Razvoj ekološke svijesti mladih, volontarizma i navikavanje mladih na društveno-koristan rad.
29.Periodiesierug der Musikgeschichte/Einfluss der deutschsprachigen Komponisten auf die Musik25.4.2018.IV4 i IV7Emira HadžimuratovićPrezentacija učenika Azre Šerbo i Farisa Demira o najznačajnijim kompozitorima njemačkog govornog područja uz 6 propratnih muzičkih numera koje su izveli Faris Demir, gitara i violina, Iris Gudelj, klavir i Azra Šerbo klavir. Prilog-video zapis Ode an die Freude.Odgojni: značaj njemačke klasične muzike, korelacija sa drugim predmetima (muzička kultura);Obrazovni: usvajanje nove leksike na temu Musik, primjena postojećih znanja, upoznavanjem sa životom i utjecajem kompozitora (Bach, Mozart, Haydn, Beethoven;Funkcionalni: razvijanje svih jezičkih vještina, prvenstveno vještine izlaganja, konstruktivnog učešća u dijalogu…
30.Dan otvorenih vrata „Naših ruku djela“April, 2018. – Maj 2018.Svako odjeljenje škole (24) i njihovi razrednici, stručni saradnci, ostali uposlenici učenici i roditeljiSuada Krezić, prof., Senada Salihović, direktorica, Edin Merzić, rukovaoc nastavnom tehnikom i opremomPripremne i organizacijske aktivnosti za provedbu manifestacije Dan otvorenih vrata; Priprema kulturno-umjetničkog programa; priprema i organizacija Školskog bazara; prijem učenika IX razreda osnovnih škola i prezetnacija škole i školskih projekata učenicima; Realizacija svih aktivnosti dana 05.5. 2018.Saradnja škole sa lokalnom zajednicom;saradnja s roditeljima učenika; pozitivna promocija škole i prepoznatljivost u lokalnoj zajednici, prikupljanje sredstava za maturalnu ekskurziju učenicima slabijeg imovinskog statusa; privlačenje učenika IX razreda za upis u našu školu; druženje i zabava učenika, roditelja, gostiju i uposlenika škole.
31.Matursko večeMart – april, 2018.12.5.2018.Maturanti i razrednici IV razredaMerima Pašalić, psihologinja i razrednici IV razredaPripremne i organizacijske aktivnosti za provedbu manifestacije (sastanci s učenicima i razrednicima IV razreda; odabir hotela, sastanci s menadžmentom hotela; odabir svečane večere, odabir fotografa, odabir voditelja programa, odabir muzičkog izvođača) prikupljanje novčanih sredstava za troškove maturske večeri; praćenje sveukupnog protokola na dan realizacije navedenih aktivnosti – matursko veče, evaluacija svih aktivnosti i podnošenje izvještaja Nastavničkom vijeću i Vijeću roditeljaSvečani ispraćaj generacije maturanata 2014. – 2018. godine u hotelu Novotel-Bristol. Druženje, zabava i fotografisanje učenika, profesora, razrednika i uprave škole, te oproštajni govori predsjednika odjeljenja sa svojom srednjom školom, poruke i podjele iskustava sa budućim genaracijama učenika Treće gimnazije
32.“Meet Food from Another Perspective”April i maj 2018. 15.5.2018.Odjeljenje III-2Vlasta Bogdanović, prof.Priprema i organizacija učenika, podjela zaduženja, anketranje učenika na nivou škole o kvaliteti njihove ishrane i ponude prehrambenih prosizvoda  u školskoj kantini, priprema, istraživanja o zdravoj ishrani i značaju zdrave ishrane, provedba kviza znanja učenika o zdravoj hrani, priprema jednostavnih i zdravih napitaka prezentacija projekta u amfitetatru na engleskom jeziku.Doprinos razvoju svijesti o zdravlju, povezanosti zdravlja i konzumiranja zdrave i pravilne ishrane. Promocija zdrave hrane u školu i utjecaj na uvđenje kvalitetnije i raznovrsnije ishrane u školsku kantinu.Poboljšavanje govrnih i komunikacijskih vještina na engleskom jeziku.
33.„Schuler machen Fernsehen“April – maj 2018.Odjeljenja III-4, 5 i 6Pripreme za snimanje i snimanje trominutnih filmova na  temu “Deutsch ist vielfälltig” (Njemački je raznolik) s akcentom na razlike između standardnog njemačkog i austrijskog njemačkog jezika.Promocija njemačkog jezika, ohrabrivanje učenika da komuniciraju na njemačkom jeziku, unapređenje učeničkih vještina u pismenom i usmenom izražavanju na njemačkom jeziku, te korisno provođenje slobodnog vremena uz razvijanje socijalnih vještina učenika putem grupnog i timskog rada učenika.
34.„Meine grünen Tipps für den Umwelttag“April – maj 2018.II razrediDžananović DžemilamnaUčenici redovnog i DSD programa su u skladu sa njihovim nastavnim programom obrađivali odgovarajuće sadržaje na temu zaštite okoliša, a povodom Dana okoliša 06.05.Proizvod projekta učenika redovnog programa je izložba plakata „Grüne Tipps“ (kabinet BI06), a učenici DSD-programa su posjetili manifestaciju predavanje, izložbu i filmsko večer organizirano od strane njemačkih organizacija GIZ i Heinrich Böll Stiftung.Doprinos razvoju svijesti o našoj ulozi u očuvanju okoliša; upoznavanje sa globalnim i lokalnim aktivnostima na zaštiti okoliša; razvijanje svijesti o vlastitoj odgovornosti i mogućnostima uticaja i doprinosa očuvanju okoliša; unapređenje jezičkih – komunikacijskih vještina na njemačkom jeziku (izrada plakata; traženje informacija; gledanje filmova; kontakt sa izvornim govornicima)
35.Vršnjačka edukacija – Asocijacija XYMaj 2018.I i II razrediPašalić Merima, prof.Učenici II5 odjeljenja, vršnjački edukatori, su na odjeljenskim zajednicama I i II razreda prezentirali teme: „Seksualno i reproduktivno zdravlje“ i „Vršnjačko nasilje“Upoznavanje učenika I i II razreda sa relevantnim temama za njihov uzrast
36.„Kulturno naslijeđe, mladi i inovacije: Istaknuti značaj kulturne baštine Bosne i Hercegovine“Mart, maj 2018. 12. i 13. 3 odrzana dvodnevna radionica za profesore, 28. 5. odrzana prezentacija projekata u Historijskom muzeju BiHCIVITAS sekcijaTrepalovac Ismeta, prof.Projekt se odvijao u nekoliko faza. Prva faza bila je prijava zainteresovanih škola iz cijele Bosne i Hercegovine, potom odabir 20 ekipa koje su učestvovale u projektu. Nakon odabira održana je dvodnevna radionica za nastavnike  koji učetvuju pod vodstvom stručnjaka iz Francuske i Njemačke.Članovi CIVITAS sekcije nakon provedenog opsežnog istraživanja odabrali su historijsko umjetničkom djelo zvekir/kucalo i zajedno su, pod mentorstvom voditeljice sekcije, razvijali strategiju kako bi taj zaboravljenini spomenik predstavili javnosti.
Potom su na u Historiskom muzeju BiH predstavili žiriju  idejno riješenje njihovog projekta. Završna manifestacija je zajednička izložba svih projekata koja bi se trebala održati u Sarajevu u septembru, a potom  prikazati i u svim školama koje su učestvovale.Članovi CIVITAS sekcije uradili su repliku zvekira, dok je Ervin Golubović uradio video u kojem je prikazano provedeno istraživanje posjeta Zemaljskom muzeju BiH i Historijskom muzeju BiH, kao i sam proces nastanka ovog historijskog predmeta.
Upoznavanje i promocija najprepoznativljijeg simbola lokalne zajednice i Kantona Sarajevo. Cilj je realizovan kroz timski rad i interdisciplinarni pristup koji je ukjučivao sljedeće predmete: Sociologija, Građansko obrazovanje, Likovna kultura i Bosanski jezik i književnost.
37.Ekskurzija učenika III razredaFebruar – juni 2018.Učenici 6 odjeljenja III razredaDirektorica, Senada Salihović i razrednici: Šejla Brkić-Delalić, Adem Bajrić, Meho Macić, Ankica Haračić, Aida Ražanica i Edina HodžićPripremne i organizacijske aktivnosti za provedbu maturalne ekskurzije (izrada izvedbenog plana ekskurzije, prikupljanje ponuda turističkih agencija, redovni sastanci komisje da provedbu ekskurzije, određivanje i preciziranje turističkog aranžmana, održani roditeljski sastanci, prikupljanje novčanih sredstava, praćenje uplata, određivanje učenika slabijeg imovinskog statusa, te raspoređivanje novčasnih sredstava sa Školskog bazara za te učenike, uzimanje saglasnosti roditelja, indnividualni razgovori s roditeljima prema potrebi, raspored učenika i profesora po autobusima); realizacije ekskurzije od 12.5.- 22.5.; pdonošenje izvještaja Nastavničkom vijeću i Vijeću roditeljaEkskurzija kao posebni oblik odgojno-obrazovnog rada van škole ima svoje opće, odgojne, obrazovne i funkcionalne zadatke.Između ostalih, kao značajne ciljeve ističemo:-neposredno upoznavanje sa pojavama i odnosnima u prirodnoj i društvenoj sredini;-upoznavanje sa prirodnim i geografskim obilježljima, historijskim znamenitostima;-sticanje znanja o kulturnom nasljeđu zemalja koje se posjećuju;– posjete spomenicima svjetske kulture-rekreativno-zdravstveni i socio-psihološki razvoj učenika
38.Projekat iz Fizike, „Zaigraj fiziku i budi na dobitku“Juni, 2018.Učenici II-1Erna Mujić

Najnoviji članci

Kategorije