Javni konkurs

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

Općina Novo Sarajevo

JAVNA USTANOVA TREĆA GIMNAZIJA U SARAJEVU

Na osnovu člana 143. stav (4) tačka g), a u vezi sa članom 123. stav (4) Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 23/17, 30/19, 33/21), člana 4. Pravilnika s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 12/22 i 22/22),Saglasnosti Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo broj: 11-11-30-15475-10/23 od 28.02.2023.godine (zaprimljena 14.03.2023.godine) i Odluke Školskog odbora Javne ustanove Treća gimnazija u Sarajevu broj: 01-1-245/23, od 23.03.2023. godine, Javna ustanova Treća gimnazija u Sarajevu raspisuje:

J A V N I K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2022/2023.godini

NAZIV, SJEDIŠTE I INTERNET STRANICA USTANOVE

Javna ustanova Treća gimnazija u Sarajevu Ul. Vilsonovo šetalište br.16, 71000 Sarajevo www.treca-gimnazija.edu.ba

NAZIV RADNIH MJESTA

1. Nastavnik/ca na predmetu Razvoj mobilnih aplikacija/Programiranje/Napredna primjenjena informatika….. 1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure, a najkasnije do 31.08.2023.godine;

2. Nastavnik/ca za predmet Njemački jezik…..1 izvršilac, 18 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure do povratka radnice sa neplaćenog odsustva, a najkasnije do 22.08.2023.godine i

3. Nastavnik/ca za predmet Fizika…..1 izvršilac, 18 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure, a najkasnije do 31.08.2023. godine.

Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom Javnom konkursu regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 12/22 i 22/22), u daljem tekstu: Pravilnik.

OPIS POSLOVA I POTREBNI UVJETI KOJIM SE REGULIŠE SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

Opis poslova za radna mjesta od rednog broja 1 do 3 :

– vrše neposredan odgojno-obrazovni rad na časovima,

– redovna, dopunska, dodatna i fakultativna nastava,

– rad sa odjeljenskom zajednicom,

– rad na poslovima razredništva,

– rad na vannastavnim slobodnim aktivnostima učenika,

– rad sa učeničkim organizacijama,

– rade i prisustvuju kulturnim i sportskim aktivnostima učenika,

– svakodnevne pripreme za nastavu,

– vođenje pedagoške dokumentacije i evidencije, Emis, e-dnevnik,

– roditeljski sastanci, kontakti sa roditeljima,

– dežurstva u školi,

– rad na rasporedu časova redovne, dodatne, dopunske i fakultativne, produžne i pripremne nastave,

– učestvuju u radu stručnih organa,

– rad u komisiji koju imenuju stručni organi škole,

– rad u komisiji koju imenuje školski odbor,

– stalno stručno usavršavanje,

– poslovi mentora,

– pripreme za samostalno-odgojno-obrazovni rad pripravnika,

– pripreme za pedagoško-psihološko i didaktičko-metodičko obrazovanje,

– dopunski, razredni i popravni ispiti,

– vrše i druge poslove prema nalogu direktora i stručnih organa škole.

Potrebni uvjeti kojim se reguliše sistematizacija radnih mjesta

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom o radu (”Službene novine Federacije BiH”, br. 26/16 i 89/18), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uvjete predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju („Sl. Novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17, 30/19 i 33/21), Nastavnim planom i programom za Gimnaziju, Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/04, 27/08, 45/20 i 7/21), Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i to :

za radno mjesto pod rednim brojem 1 :

a) završen odgovarajući fakultet, najmanje VII stepen stručne spreme, sa zvanjem profesora ili završenim drugim fakultetom i položenom pedagoško-psihološkom i metodičko-didaktičkom grupom predmeta i

b) završen II, odnosno III ciklus, s prethodno završenim prvim ciklusom visokog obrazovanja odgovarajućeg fakulteta po bolonjskom principu školovanja, koji imaju položenu pedagošku, psihološku, didaktičku i metodičku grupu predmeta na nastavnom fakultetu a koji imaju sljedeća stručna zvanja:

1. Prirodno-matematički fakultet:

– Diplomirani matematičar-informatičar;

– Magistar softverskog inžinjerstva;

– Magistar matematike, nastavnički smjer;

– Magistar matematičkih nauka, smijer teorijska kompjuterska nauka;

– Svršenici Prirodno-matematičkog fakulteta informatičkog i/ili računarskog usmjerenja.

2. Elektrotehnički fakultet:

– Diplomirani inžinjer informatike i računarstva;

– Svršenici Elektrotehničkog fakulteta informatičkog i/ili računarskog usmjerenja.

3. Fakultet Informatičkog i/ili računarskog usmjerenja sa završenim četvrerogodišnjim studijem u skladu sa navedenim zakonom o srednjem obrazovanju i stećenim zvanjima iz slijedećih oblasti:

– matematike I informatike;

– informatike i/ili račuanarstva,

– softverskog inženjerstva,

– kompjuterskih/računarskih nauka,

– informacionih tehnologija,

– informatike I tehničkog odgoja.

za radno mjesto pod rednim brojem 2 :

a) završen odgovarajući fakultet, najmanje VII stepen stručne spreme, sa zvanjem profesora ili završenim drugim fakultetom i položenom pedagoško-psihološkom i metodičko-didaktičkom grupom predmeta i

b) završen II, odnosno III ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa na nastavničkom fakultetu ili drugom fakultetu i položenom pedagoško-psihološkom i metodičko-didaktičkom grupom predmeta.

– Diplomirani profesor njemačkog jezika i književnosti ,

– završen II (Drugi) ciklus (postdiplomski studij) sa akademskom titulom i stručnim zvanjem Magistra, odnosno završenim trećim ciklusom studija i naučnim zvanjem Doktor nauka.

za radno mjesto pod rednim brojem 3:

a) završen odgovarajući fakultet, najmanje VII stepen stručne spreme, sa zvanjem profesora ili završenim drugim fakultetom i položenom pedagoško-psihološkom i metodičko-didaktičkom grupom predmeta i

b) završen II, odnosno III ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa na nastavničkom fakultetu ili drugom fakultetu i položenom pedagoško-psihološkom i metodičko-didaktičkom grupom predmeta.

– Kandidati koji su stekli zvanje profesora fizike po predbolonjskom sistemu studiranja (minimalno VII stepen stručne spreme).

– Kandidati koji su stekli zvanje profesora fizike, u kombinaciji sa nekim drugim predmetom iz oblasti fizičkih, matematičkih i tehničkih nauka po predbolonjskom sistemu studiranja (minimalno VII stepen stručne spreme).

– Kandidati koji su stekli zvanje diplomiranog fizičara po predbolonjskom sistemu studiranja, a imaju položenu pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta (minimalno VII stepen stručne spreme).

– Kandidati koji su završili nastavnički studijski program fizike na Prirodno-matematičkom fakultetu po bolonjskom sistemu studiranja (minimalno prikupljenih 300 ECTS bodova, tj. I i II ciklus nastavničkog smjera).

MJESTO OBAVLJANJA RADA

Javna ustanova Treća gimnazija u Sarajevu,

ulica Vilsonovo šetalište 16,

71000 Sarajevo.

RADNO VRIJEME ZA RADNA MJESTA NAVEDENA OD :

– rednog broja 1 do rednog broja 3 je naprijed navedeno puno ili nepuno radno vrijeme, koje utvrđuje direktor škole na osnovu Godišnjeg programa rada i rasporeda časova u školskoj 2022/2023. godini.

OSNOVNA PLAĆA ZA RAD ZA NAVEDENA RADNA MJESTA:

Osnovna plaća radnika za radna mjesta navedena od rednog broja 1 do rednog broja 3 (za punu normu/puno radno vrijeme) iznosi 1.306,80 KM- bez stečenog zvanja, 1.343,10 KM- stečeno zvanje mentor, 1.379,40 KM- stečeno zvanje savjetnik, 1.448,70 KM – stečeno zvanje viši savjetnik.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Obavještenje o raspisanom javnom konkursu je objavljeno dana 24.03.2022. godine u dnevnom listu „Oslobođenje”.

Kompletan tekst Javnog konkursa je objavljen na službenoj internet stranici Javne ustanove Treća gimnazija i isti je istovremeno dostavljen Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i Javnoj ustanovi „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” radi objavljivanja na njihovim službenim internet stranicama.

Rok za podnošenje prijave na ovaj javni konkurs je 8 (osam) dana od dana objave obavještenja o raspisanom javnom konkursu i krajnji rok za prijavu je 01.04.2023. godine.

ADRESA NA KOJU SE PRIJAVE PODNOSE I NAČIN PREDAJE DOKUMENTACIJE

Prijava na javni konkurs se podnosi Komisiji preporučeno putem pošte u zatvorenoj koverti s naznakom “Prijava na javni konkurs na poziciju (navesti ime i prezime, adresu, poziciju/e za koju/e je raspisan javni konkurs) NE OTVARAJ – OTVARA KOMISIJA”, na adresu: Javna ustanova Treća gimnazija, ulica: Vilsonovo šetalište broj 16, 71000 Sarajevo.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU

Uz prijavu na konkurs kandidati/kandidatkinje trebaju blagovremeno dostaviti:

Obaveznu dokumentaciju:

a) svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs s kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata (adresa, broj telefona, e-mail adresa), tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs. b) diploma/uvjerenje/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi; c) izvod iz matične knjige rođenih; d) uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine (ne starije od šest mjeseci); e) Saglasnost da se obavijesti iz člana 22. Pravilnika dostavljaju elektronskom poštom na adresu koju

je kandidat naveo u prijavi na javni konkurs. Obrazac saglasnosti je sastavni dio Pravilnika.

f) druge dokaze o ispunjavanju uvjeta za to radno mjesto, a koji su navedeni u javnom konkursu. Dodatnu dokumentaciju:

a) uvjerenje o radnom stažu sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima (šifra zanimanja) koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje; b) uvjerenje/potvrda poslodavca o vremenu provedenom na stručnom osposobljavanju u ustanovi; c) uvjerenje/potvrda poslodavca o vremenu i ostvarenom stažu na poslovima asistenta u nastavi; d) uvjerenje/potvrda poslodavca o vremenu i ostvarenom stažu na poslovima nastavnika u produženom i cjelodnevnom boravku redovne osnovne škole; e) uvjerenje o položenom stručnom ispitu; f) potvrda/uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji službe za zapošljavanje koju/e izdaje Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca); g) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju,

napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/ nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, odnosno propisom koji se primjenjuje na teritoriji Bosne i Hercegovine, kojim je stečeno zvanje na osnovu istih kriterija i u istoj proceduri kao u navedenom pravilniku; h) potvrda o posebnom priznanju UNSA; i) diploma/uvjerenje o stečenom akademskom zvanju; j) uvjerenje/rješenje nadležnih organa o pripadnosti boračkoj populaciji i to: 1) uvjerenje o statusu djeteta šehida-poginulog borca i nestalog branioca; 2) rješenje o priznatom pravu na porodičnu invalidninu za suprugu šehida-poginulog, umrlog i

nestalog branioca i uvjerenje o učešću u oružanim snagama za šehida/poginulog, umrlog i

nestalog branioca, rješenje o priznatom svojstvu ratnog vojnog invalida; 3) dokaz o bračnoj zajednici sa ratnim vojnim invalidom; 4) rješenje o priznatom pravu na mjesečno novčano primanje dobitniku priznanja; 5) uvjerenje o učešću u oružanim snagama; 6) uvjerenje o statusu djeteta ratnog vojnog invalida; 7) rješenje o priznatom pravu na invalidninu ili mjesečni novčani dodatak ili uvjerenje o učešću u

oružanim snagama koje izdaje općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu odnosno grupa za

pitanja evidencije iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta, ne starije od šest

mjeseci; k) uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednja 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci). Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidat će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju. Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs može biti kopija uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju konačne odluke o izboru radnika.

NAPOMENA:

Kandidati iz člana 19. stav (8) i (9) Pravilnika će elektronskom poštom, na adresu navedenu u prijavi za javni konkurs, biti obaviješteni o mjestu i vremenu provjere radnih i stručnih sposobnosti, a ukoliko bez opravdanja ne pristupe istoj izgubit će pravo daljeg učešća u konkursnoj proceduri.

Kandidati koji su pozvani na provjeru radnih i stručnih sposobnosti i koji posjeduju dodatnu dokumentaciju iz člana 17. stav (2) tačka j) Pravilnika, obavezni su istu neposredno po dolasku na provjeru radnih i stručnih sposobnosti uručiti Komisiji, koja navedenu činjenicu zapisnički konstatuje.

Dopunska prava boraca-branitelja BiH

Nakon bodovanja na osnovu općih i posebnih kriterija, kandidatima koji su prošli kompletnu proceduru uključujući i intervju, na ukupan broj prethodno ostvarenih bodova u zavisnosti o pripadnosti boračkoj populaciji (branioci i članovi njihovih porodica) dodaju se i bodovi kako je to propisano Uredbom o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 37/20 i 27/21). Dodatni bodovi iz stava (1) ovog člana računaju se u skladu sa Instrukcijom o bližoj primjeni kriterija vrednovanja prema Uredbi o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo

(“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 38/20 i 28/21).

Izabranom kandidatu se elektronskom poštom, na adresu navedenu u prijavi na javni konkurs, u skladu sa članom 17. stav (1) tačka e) Pravilnika dostavlja preliminarna odluka o prijemu u radni odnos. Kandidat koji je primljen u radni odnos ima obavezu da u roku od 24 sata od dana prijema odluke, direktoru u pisanom obliku, elektronskom poštom dostavi izjavu da li prihvata ili ne prihvata zaposlenje. Ukoliko u pomenutom roku kandidat ne dostavi izjavu o prihvatanju posla, smatra se da nije prihvatio posao.

Nakon konačnosti odluke iz člana 22. stav (5), odnosno iz člana 23. Pravilnika, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci, kao i drugu dokumentaciju u skladu sa zakonom i internim aktima ustanove, nakon čega direktor zaključuje ugovor o radu s izabranim kandidatom.

Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovom javnom konkursu, vraća se na lični zahtjev, putem protokola Škole, svakim radnim danom od 10,00 do 12,00 sati, u roku od 15 dana od dana okončanja konkursne procedure.

Najnoviji članci

Kategorije